Verwachte leestijd: 3 minuten

In een wetswijziging is nu geregeld dat gebruikers bij de aanschaf van slimme apparaten, apps en digitale diensten verzekerd zijn van updates. De periode waarin deze updates geleverd moeten worden, hangt af van het product.

Updates Apparaten En Software Verplicht

Fabrikanten moeten slimme apparaten, zoals tv’s, speakers, horloges en wasmachines, maar ook telefoons en tablets, langere tijd ondersteunen. De consument moet daarom geruime tijd software- en beveiligingsupdates kunnen verwachten. Hoe lang precies hangt af van wat redelijk is. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt is op 26 april door de Eerste Kamer aangenomen. De wetswijziging is derhalve op 27 april ingegaan.

Omkering bewijslast is nu 1 jaar

Het recht op updates is niet de enige verbetering voor de consument. De gewijzigde wet regelt ook dat de duur van de zogenoemde omkering van de bewijslast wordt verlengd van 6 maanden naar 1 jaar. De bewijslast ligt bij de verkoper en niet bij de consument.


Wat is de dat: Omkering bewijslast?

De omkeringsregel of omkering van de bewijslast houdt het volgende in. Er bestaat een causaal verband tussen een onrechtmatige gedraging of tekortkoming en het ontstaan van de schade, tenzij degene die wordt aangesproken bewijs levert, dan wel aannemelijk maakt, dat de bedoelde schade ook zonder die gedraging of tekortkoming zou zijn ontstaan.


Koopt iemand bijvoorbeeld een smartphone en krijgt diegene binnen een jaar een probleem met het toestel dan moet de verkoper aantonen dat de smartphone bij levering in orde was. Verder moet de verkoper bewijzen dat de consument het probleem heeft veroorzaakt. Hiermee staat de consument sterker.

Naar aanleiding van de wetsbehandeling in de Eerste Kamer heeft de minister voor Rechtsbescherming een aanpassingswet toegezegd. Deze zal de termijn voor omkering van bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren verkorten naar 6 maanden. Met de huidige wet is deze ook verlengd naar 1 jaar, maar dat zal weer worden teruggedraaid. De Eerste Kamer heeft de regering verzocht om deze aanpassing door te voeren, om tegemoet te komen aan het bezwaar dat een termijn van een jaar voor de omkering van de bewijslast een onevenredige last voor de verkopers van levende dieren betekent.

Software

Deze wet gaat ook over software zoals spelletjes, apps en digitale tools. Ontwikkelaars moeten die een bepaalde periode ondersteunen. De duur van de ondersteuning is geregeld op basis van proportionaliteit. Dat wil zeggen wat redelijk is voor de gebruiker. Een duurder product moet langer worden voorzien van updates dan bijvoorbeeld een eenvoudig spelletje op de telefoon.

Redelijke verwachtingen bij een koop

De nieuwe wet vereist dat het gekochte digitale product vanaf de levering moet voldoen aan wat de consument in redelijkheid mocht verwachten. Als dat niet het geval is moet de verkoper of handelaar alsnog de overeenkomst nakomen door het gebrek te repareren of een vervangend product te regelen. Is dat niet mogelijk dan kan hij de prijs verminderen of kan de consument de overeenkomst ontbinden, waarmee hij het aankoopbedrag terug krijgt.

Update uw apparaten

De wetswijziging sluit aan bij de overheidscampagne Doe je updates. Uit onderzoek van het ministerie van Economische zaken blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders slimme apparaten niet updatet. Omdat de consument daar geen tijd voor heeft of omdat zij het een gedoe vinden. Daarmee zijn ze kwetsbaar voor internetcriminelen. Daarom roept de campagne op om slimme apparaten in huis direct te updaten en geeft daarover tips via https://www.doejeupdates.nl.