Disclaimer | Softwaregeeknlop Deze Pagina Vindt U De Disclaimer Van Softwaregeeknl Zoals Deze Beschikbaar is Gesteld Door Softwaregeeknl

Disclaimer SOFTWAREGEEK.NL

Verwachte leestijd: 12 minuten

Op deze pagina vindt u de disclaimer van SOFTWAREGEEK.NL, zoals deze beschikbaar is gesteld door SOFTWAREGEEK.NL .

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Wij zijn niet gelieerd of geassocieerd met Microsoft die Windows bezit. Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporatie. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Elk vertrouwen dat u op dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Softwaregeek.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Softwaregeek.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Softwaregeek.nl aanvaardt geen enkele  aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij met hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.