Copyright & Auteursrechten bij SoftwareGeek.nl

Copyright Auteursrechten

Verwachte leestijd: 2 minuten

De rechten met betrekking tot Softwaregeek.nl en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij Softwaregeek.nl (hierna SoftwareGeek). SoftwareGeek behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten, met betrekking tot de inhoud en de opmaak. Met de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie, van de website softwaregeek.nl, berusten uitsluitend bij SoftwareGeek. Zij worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Softwaregeek.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik.

Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining, met gebruik van software of enig ander geautomatiseerd systeem zoals “screen scraping” of anderszins is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan. Een uitzondering hierop is het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

SoftwareGeek heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van SoftwareGeek, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.