Algemene voorwaarden en gedragscode

1. Toepasselijkheid

| Softwaregeek

2. Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik WiFi-Hotspot

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van WiFi-Hotspot die via dit netwerk het internet opgaan.

Gebruik:

Deze WiFi-Hotspot stelt gratis Wi-Fi beschikbaar voor iedereen die in de buurt komt van het Wi-Fi signaal, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik.

Gebruiker:

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-Hotspot

WiFi-Hotspot

Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Hotspot is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet

3. Algemene voorwaarden

Voor deze verbinding kunt u geen ondersteuning krijgen bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, Eigenaar van deze WiFi-Hotspot is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van WiFi-Hotspot is op basis van een Internet & email. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
De eigenaar van WiFi-Hotspot kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. De eigenaar houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi-Hotspot met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de eigenaar in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de eigenaar een andere reden bestaat.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

4. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

De eigenaar van WiFi-Hotspot neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server of het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

Spamming en inbreuk op de privacy – Schendingen van intellectuele eigendomsrechten – Obscene of onfatsoenlijke taal of materiaal – Lasterlijk of beledigend taalgebruik – Vervalsing van kopteksten – Hacken – Verspreiding van internetvirussen, Trojaanse paarden of andere destructieve activiteiten – Maakt een schending van deze gebruiksovereenkomst mogelijk – Schendingen van de export controle – Andere illegale activiteiten – Wederverkoop is niet toegestaan –

De gebruiker verklaart dat de eigenaar van WiFi-Hotspot nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

De eigenaar van WiFi-Hotspot is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is de eigenaar van WiFi-Hotspot niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij dit WiFi-Hotspot of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mail adres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor de eigenaar van WiFi-Hotspot voortvloeiende schade.

De eigenaar van WiFi-Hotspot behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

De eigenaar van WiFi-Hotspot verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in de privacy verklaring is vast gelegd.

Alvorens gebruikt te kunnen maken van de WiFi-Hotspot dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Door gebruik te maken van deze WiFi-Hotspot gaat u akkoord met deze voorwaarden en gedragsregels.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-Hotspot samenhangen is het Nederlands recht van toepassing. De rechter te s’Hertogenbosh is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

Pin It on Pinterest