Ierse Commissie voor gegevensbescherming legt AVG boet op

De Ierse Data Protection Commission (DPC) heeft op woensdag 4 november de beslissing genomen om een ​​administratieve boete op te leggen aan Tusla Child and Family Agency bevestigd in de Dublin Circuit Court. De aanvraag om het besluit tot oplegging van een administratieve boete van € 75.000 te bevestigen werd ingediend op grond van artikel 143 van de Data Protection Act 2018. Dit was de eerste boete die werd opgelegd onder de AVG in Ierland na een wettelijk onderzoek en is de eerste aanvraag op grond van artikel 143 .

(143)Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft het recht om bij het Hof van Justitie een beroep tot nietigverklaring in te stellen tegen een besluit van het Comité, onder de in artikel 263 VWEU bedoelde voorwaarden. Als adressaten van dergelijke besluiten dienen de betrokken toezichthoudende autoriteiten die wensen op te komen tegen deze besluiten, binnen twee maanden na de kennisgeving ervan beroep in te stellen overeenkomstig artikel 263 VWEU. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker of de klager rechtstreeks en individueel wordt geraakt door besluiten van het Comité, kan hij binnen twee maanden na de bekendmaking ervan op de website van het Comité een beroep tot nietigverklaring van deze besluiten instellen overeenkomstig artikel 263 VWEU. Onverminderd dit recht uit hoofde van artikel 263 VWEU dient iedere natuurlijke of rechtspersoon het recht te hebben om tegen een besluit van een toezichthoudende autoriteit dat ten aanzien van die persoon rechtsgevolgen heeft, voor het bevoegde nationale gerecht een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen. Een dergelijk besluit heeft meer bepaald betrekking op de uitoefening van met onderzoek, correctie en toestemming verband houdende bevoegdheden door de toezichthoudende autoriteit, of op de afwijzing van klachten. Het recht een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen geldt echter niet voor door de toezichthoudende autoriteiten getroffen maatregelen die niet juridisch bindend zijn, zoals adviezen. Een vordering tegen een toezichthoudende autoriteit dient te worden ingesteld bij de gerechten van de lidstaat waar de toezichthoudende autoriteit is gevestigd, en dient in overeenstemming te zijn met het procesrecht van die lidstaat. Die gerechten dienen volledige rechtsmacht uit te oefenen, waaronder rechtsmacht om alle feitelijke en juridische vraagstukken in verband met het bij hen aanhangige geschil te onderzoeken.Wordt een klacht door een toezichthoudende autoriteit afgewezen, dan kan de klager beroep instellen bij de gerechten in dezelfde lidstaat. In het kader van de rechtsbevoegdheid in verband met de toepassing van deze verordening, kunnen, of, in het geval van artikel 267 VWEU, moeten de nationale gerechten die van oordeel zijn dat een beslissing ter zake noodzakelijk is voor het wijzen van hun vonnis, het Hof van Justitie verzoeken om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van het Unierecht, met inbegrip van deze verordening. Bovendien, wanneer een besluit van een toezichthoudende autoriteit tot uitvoering van een besluit van het Comité wordt betwist voor een nationaal gerecht en de geldigheid van het besluit van het Comité aan de orde is, heeft dat nationale gerecht niet de bevoegdheid om het besluit van het Comité ongeldig te verklaren, maar dient zij, wanneer zij het besluit ongeldig acht, de vraag inzake de geldigheid voor te leggen aan het Hof van Justitie overeenkomstig artikel 267 VWEU zoals uitgelegd door het Hof van Justitie. Een nationaal gerecht kan een vraag inzake de geldigheid van een besluit van het Comité echter niet aan het Hof voorleggen op verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon die de mogelijkheid had om beroep tot nietigverklaring van dat besluit in te stellen, met name wanneer hij rechtstreeks en individueel door dat besluit was geraakt, maar dit niet heeft gedaan binnen de in artikel 263 VWEU gestelde termijn.
Bron: Euro-lex

Dit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van drie inbreuken in verband met persoonsgegevens die door Tusla bij de DPC zijn gemeld. Alle drie de inbreuken op persoonlijke gegevens deden zich voor in omstandigheden waarin Tusla er niet in slaagde persoonlijke gegevens te redigeren bij het verstrekken van documenten aan derden. Het eerste datalek deed zich voor toen Tusla onbedoeld het adres van hun pleegzorger verstrekte aan de vader van twee kinderen in de zorg. De tweede overtreding deed zich voor toen Tusla onbedoeld een persoon die werd beschuldigd van seksueel kindermisbruik het adres van het kind dat de klacht had ingediend en het telefoonnummer van haar moeder verstrekte. De derde overtreding deed zich voor toen Tusla de grootmoeder van een kind in de zorg onbedoeld het adres en de contactgegevens van de pleegouders van het kind en de locatie van de school van het kind verstrekte.

Besluit

 • In het besluit werd vastgesteld dat Tusla inbreuk maakte op artikel 32, lid 1, van de AVG door geen passende organisatorische maatregelen te nemen om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij het risico van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het delen van documenten met derden.
 • In het besluit werd ook vastgesteld dat Tusla artikel 33, lid 1, van de AVG had geschonden door de DPC niet onverwijld op de hoogte te stellen van de derde inbreuk.

Corrigerende bevoegdheden

 • De DPC legde Tusla een bestuurlijke boete op van € 75.000 voor haar inbreuken op artikel 32, eerste lid, en artikel 33, eerste lid.
 • De DPC heeft Tusla opdracht gegeven om zijn verwerkingsactiviteiten in overeenstemming te brengen met artikel 32, lid 1, van de AVG door passende organisatorische maatregelen te nemen om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico.
 • De DPC heeft Tusla berispt met betrekking tot de inbreuken op artikel 32, lid 1, en artikel 33, lid 1, van de AVG.

Recht op verwijdering

U hebt het recht om ons te verzoeken alle persoonlijke gegevens die we over u hebben te wissen op grond van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Wij adviseren u dit formulier te downloaden. Lees ook ons Privacybeleid.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

We zullen ons best doen om zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na het volgende te reageren:

 • Onze ontvangst van uw schriftelijke verzoek; Of
 • Onze ontvangst van alle verdere informatie die we u kunnen vragen om ons in staat te stellen aan uw verzoek te voldoen, afhankelijk van wat zich later voordoet.

De informatie die u in dit formulier verstrekt, wordt alleen gebruikt voor het identificeren van de persoonlijke gegevens die u ons vraagt ​​te wissen en om op uw verzoek te reageren. U bent niet verplicht om dit formulier in te vullen om een ​​verzoek in te dienen, maar als u dit doet, kunnen wij uw verzoek wel sneller verwerken.

DEEL 1: Details van de persoon die om informatie vraagt

Volledige naam:
Adres:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres:

DEEL 2: Bent u de betrokkene?

Vink het juiste vakje aan en lees de instructies die erop volgen.

 JA : Ik ben de betrokkene. Ik stuur een bewijs van mijn identiteit mee (zie hieronder). (Ga naar sectie 4)
 NEE : Ik handel namens de betrokkene. Ik heb de schriftelijke bevoegdheid van de betrokkene en het bewijs van de identiteit van de betrokkene en mijn eigen identiteit bijgevoegd (zie hieronder). (Ga naar sectie 3)

Om ervoor te zorgen dat we gegevens van de juiste persoon wissen, vragen we u om ons een bewijs van uw identiteit en uw adres te verstrekken. Geef ons een fotokopie of gescande afbeelding (stuur de originelen niet mee) van een of beide van de volgende:

1) Bewijs van identiteit
Paspoort, fotorijbewijs, nationale identiteitskaart, geboorteakte.

2) Bewijs van adres
Nutsrekening, bankafschrift, creditcardafschrift (niet ouder dan 3 maanden); huidig ​​rijbewijs;

Als we er niet zeker van zijn dat u bent wie u beweert te zijn, behouden we ons het recht voor om te weigeren uw verzoek in te willigen.

SECTIE 3: Details van de betrokkene (indien verschillend van sectie 1)

Volledige naam:
Adres:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres:

SECTIE 4: Reden voor verwijderingsverzoek

Gezien de gevoelige aard van het wissen van persoonsgegevens, vereist artikel 17, lid 1, van de AVG dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan voordat een verzoek in overweging kan worden genomen. Geef ons de reden waarom u wilt dat uw gegevens worden gewist en voeg eventuele verantwoordingsdocumenten bij deze.

Vink het juiste vakje aan:

 U vindt dat uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld.
 U geeft niet langer toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 U maakt bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals uw recht op grond van artikel 21 van de AVG.
 U vindt dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 U vindt dat wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting van de EU of lidstaat die het wissen van uw persoonsgegevens vereist.
 U bent een kind, u vertegenwoordigt een kind of u was een kind op het moment van de gegevensverwerking en u denkt dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt om u diensten van de informatiemaatschappij aan te bieden.

DEEL 5: Welke informatie wilt u wissen?

Beschrijf de informatie die u wilt wissen. Geef alle relevante details op waarvan u denkt dat ze ons zullen helpen de informatie te identificeren. Het zou nuttig zijn om de URL op te geven voor elke link die u wilt verwijderen.

Gelieve ook uit te leggen, indien het niet overduidelijk is, waarom de gelinkte pagina over u gaat of over de persoon die u op dit formulier vertegenwoordigt.

Houd er rekening mee dat. In bepaalde omstandigheden, wanneer het wissen de vrijheid van meningsuiting zou aantasten, in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting, zou handelen in strijd met het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zou handelen in strijd met het algemeen belang op het gebied van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of de oprichting van een juridische verdediging of uitoefening van andere juridische claims, is het mogelijk dat we de door u gevraagde informatie niet kunnen wissen in overeenstemming met artikel 17 (3) van de AVG. In dergelijke gevallen wordt u onmiddellijk geïnformeerd en krijgt u de volledige redenen voor die beslissing.

Hoewel we in de meeste gevallen graag de door u gevraagde persoonsgegevens zullen wissen, behouden we ons desalniettemin het recht voor om, in overeenstemming met artikel 12 (5) van de AVG, een vergoeding in rekening te brengen of het verzoek te weigeren als het wordt beschouwd als “kennelijk ongegrond of buitensporig. ” We zullen er echter alles aan doen om u te voorzien van het wissen van uw persoonlijke gegevens, indien nodig.

SECTIE 6: Verklaring

Houd er rekening mee dat elke poging tot misleiding kan leiden tot vervolging.

Ik bevestig dat ik de voorwaarden van dit toegangsformulier voor het onderwerp heb gelezen en begrepen en verklaar dat de informatie die in deze aanvraag aan ______________ wordt gegeven, waar is. Ik begrijp dat het nodig is dat ________________ de identiteit van mijn / de betrokkene bevestigt en dat het nodig kan zijn om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen om de juiste persoonlijke gegevens te vinden.

Getekend: ………………………………………… Datum: …………… ..

Documenten die bij deze aanvraag moeten worden gevoegd:

 • Bewijs van uw identiteit (zie rubriek 2)
 • Bewijs van de identiteit van de betrokkene (indien verschillend van hierboven)
 • Toestemming van de betrokkene om namens hem te handelen (indien van toepassing)
 • Rechtvaardiging voor het wissen van gegevens (zie rubriek 4)

Softwaregeek.nl heeft de door u verstrekte contactgegevens nodig om contact met u op te nemen over onze producten en diensten. u kunt u op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich af kan melden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om uw privacy te beschermen en respecteren.

Bron: GDPR.eu

Miracast Connect app in Windows 10 versie 2004 verwijdert door Microsoft

Microsoft heeft de lijst met functies en technologieën bijgewerkt die zijn verouderd in Windows 10 versie 2004, dat wil zeggen de update van mei 2020. Nieuw op de lijst is de Connect-app, die wordt gebruikt om verbinding te maken met draadloze beeldschermen

Voorzien zijn vanDetails en beperkingVerwijderd in versie
Verbind de appDe Connect-app voor draadloze projectie met Miracast wordt niet meer standaard geïnstalleerd, maar is beschikbaar als optionele functie. Om de app te installeren, klikt u op Instellingen > Apps > Optionele functies > Een functie toevoegen en installeert u vervolgens de Wireless Display- app.2004
Suggestie voor Rinna en Japans adresDe Rinna en Japanse adressuggestieservice voor Microsoft Japanese Input Method Editor (IME) is beëindigd op 13 augustus 2020. Voor meer informatie, zie Rinna en Japanse adressuggestie wordt niet langer aangeboden2004
CortanaCortana is bijgewerkt en verbeterd in de update voor Windows 10 mei 2020. Met deze wijzigingen zijn sommige voorheen beschikbare consumentenvaardigheden, zoals muziek, verbonden huis en andere niet-Microsoft-vaardigheden, niet langer beschikbaar.2004
Windows To GoWindows To Go is aangekondigd als verouderd in Windows 10, versie 1903 en wordt in deze release verwijderd.2004
Mobiele abonnementen en berichten-appsBeide apps worden nog steeds ondersteund, maar worden nu op een andere manier gedistribueerd. OEM’s kunnen deze apps nu opnemen in Windows-images voor mobiele apparaten. De apps worden verwijderd voor niet-mobiele apparaten.2004

Het is niet duidelijk of er een alternatieve gebruikersinterface zal zijn om verbinding te maken met draadloze beeldschermen, maar als je de functie momenteel nodig hebt, kun je deze nog steeds toevoegen door naar Instellingen  >  Apps  >  Optionele functies  >  Een functie toe te gaan  en vervolgens de Wireless Display app te installeren.

Het is waarschijnlijk dat Miracast dagen zeer zelden worden gebruikt, maar u bent zich er waarschijnlijk van bewust zijn dat de Connect app ook een geweldige manier is om opnieuw verbinding te maken via Bluetooth die bijvoorbeeld headsets deelt met andere apparaten, zoals uw telefoon, en dat deze app snel en gemakkelijk kan worden opgeroepen door de Windows + K sneltoets.

Europese data-uitwisseling met VS ongeldig

Microsoft reageert

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het privacyschild, de overeenkomst voor de overdracht van gegevens tussen de EU en de VS, ongeldig gemaakt. Achter de redenen zou er opnieuw privacy van gebruikers zijn bij de bescherming van het recht op privacy van persoonsgegevens tussen de EU en de VS opgelegd door de GDPR-regels, die volgens het Hof van Justitie zijn verdwenen.

De rechtbank verklaart het besluit 2016/1250 van de Commissie betreffende de toereikendheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming ongeldig

Bij gebrek aan een overeenkomst zou de nieuwe uitspraak tot gevolg kunnen hebben dat het blokkeren van de overdracht van gebruikersgegevens tussen de EU en de VS mogelijke problemen creëert voor Amerikaanse reuzen zoals Microsoft. Door andere contractbepalingen en de aanwezigheid van nieuwe datacenters op Europese bodem mogen er echter op zijn minst op korte termijn geen onderbrekingen in zicht zijn.
In dit opzicht heeft Microsoft al ingegrepen in de kwestie door commentaar te geven en te verzekeren dat de bescherming van de privacy van gebruikers een prioriteit blijft en nooit in discussie is geweest en dat de diensten geen enkele wijziging zullen ondergaan.

‘Vandaag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen met betrekking tot een zaak waarin gegevensoverdrachten vanuit de EU worden onderzocht.

We willen de impact van deze beslissing voor onze klanten verduidelijken.

We bevestigen dat al onze klanten Microsoft-services kunnen blijven gebruiken, volledig in overeenstemming met de Europese wetgeving. De uitspraak van de rechtbank verandert niets aan de mogelijkheid om gegevens tussen de EU en de Verenigde Staten over te dragen via de Microsoft-cloud.

Microsoft biedt klanten al jaren een hoge mate van bescherming voor zowel de standaardcontractbepalingen (SCC) als het privacyschild voor alle gegevensoverdrachten. Hoewel de uitspraak van vandaag het gebruik van het privacyschild ongeldig maakte, blijven de SCC geldig. Onze klanten zijn al beschermd door SCC voor het gebruik van de Microsoft-cloud en gerelateerde gegevensoverdrachten.

Bovendien verandert de uitspraak van vandaag niets aan de gegevensstromen van onze diensten aan consumenten. We dragen gegevens tussen gebruikers over, bijvoorbeeld wanneer een persoon e-mail of andere online inhoud naar een andere persoon verzendt. We zullen dit blijven doen in overeenstemming met het besluit van vandaag en met toekomstige en verdere richtlijnen van de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten en het Europees Comité voor gegevensbescherming.

Naast het ondersteunen van klanten die gegevens overdragen tussen de EU en de Verenigde Staten, zullen we proactief blijven samenwerken met de Europese Commissie en de Amerikaanse regering om de door de uitspraak opgeworpen problemen aan te pakken. De Rekenkamer bracht enkele belangrijke argumenten naar voren waarmee regeringen rekening moeten houden bij het vaststellen van een gegevens overdracht beleid tussen landen. We zullen ons steentje blijven bijdragen door ons ertoe te verbinden samen te werken met Europese en Amerikaanse regeringen en regelgevers om deze problemen aan te pakken. We hebben er alle vertrouwen in dat de Europese Commissie en de Amerikaanse regering ook zullen werken om deze problemen aan te pakken en we zijn dankbaar dat ze actief betrokken zijn bij het vinden van oplossingen.

We hebben altijd gewerkt om het beschermingsniveau voor onze klanten te verbeteren. We waren het  eerste cloudbedrijf  dat samenwerkte met Europese gegevensbeschermingsautoriteiten voor goedkeuring van modelclausules in Europa en het  eerste bedrijf  dat nieuwe technische standaarden aannam voor de privacy van cloud diensten. We hebben het Privacy Schild geaccepteerd als opvolger van “Safe Harbor” na de annulering van dit model en we hebben de GDPR-sleutelrechten uitgebreid naar onze klanten over de hele wereld.

Ten slotte blijven we maatregelen nemen om de rechten van onze klanten te verdedigen. We hebben een rechtszaak aangespannen om bevelen aan te vechten die toegang tot de gegevens van mensen vereisten of om ons vermogen om gebruikers te informeren over lopende verzoeken te beschermen, en de  zaak aanhangig te maken bij het Amerikaanse Hooggerechtshof . Dankzij onze acties hebben we onze klanten meer transparantie gegarandeerd door middel van een overeenkomst die ons in staat heeft gesteld rapporten openbaar te maken over het aantal bestellingen dat vereist is door de Amerikaanse nationale veiligheid. Naast het vaststellen van nieuw beleid binnen de Amerikaanse regering dat het gebruik van geheimhoudingsbevelen beperkt.

Privacy is een continue reis en de zin van vandaag is niet het laatste woord. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat we ernaar zullen streven dat hun gegevens door onze diensten kunnen blijven stromen. Ze kunnen ook rekenen op het feit dat we ons werk zullen voortzetten om hen meer bescherming te bieden op basis van de kwesties die in de uitspraak van vandaag aan de orde zijn gesteld en dat we zullen samenwerken met regeringen en degenen die verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid, naar aanleiding van de evolutie van toekomstige beslissingen’.

Microsoft heeft harder dan de meesten gewerkt om te voldoen aan de GDPR-vereisten in de EU, inclusief het opzetten van lokale datacenters, de VS wordt waarschijnlijk gedwongen om de veranderingen die het gevolg zijn van de nieuwe uitspraak te doorstaan.

De EU probeert haar beleid inzake toestemming voor cookies vast te stellen

De pijn van mechanismen voor toestemming voor cookies is een internationaal probleem. Voor veel internetgebruikers is het EU-beleid inzake toestemming voor cookies een verzwarende en onvermijdelijke ervaring bij het surfen op het Internet. 

Deze kennisgevingen, geïntroduceerd in 2018 als onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vragen gebruikers om in te stemmen met het volgen wanneer ze voor het eerst een site bezoeken, maar zijn vaak misleidend geformuleerd of onmogelijk te weigeren. In een poging om toestemming voor cookies meer instemmend te maken, heeft de EU deze week bijgewerkte richtlijnen (pdf bestand) gepubliceerd die enkele van de slechtste interpretaties van dit beleid verbieden.

De grootste verandering is het einde van de “cookie muur,” waardoor het bekijken van inhoud afhankelijk is van toestemming om te worden gevolgd. Het hele punt van het cookie-toestemmingsbeleid is om mensen een vrije keuze te geven in het al dan niet verzamelen van hun gegevens voor zaken als gerichte advertenties. Maar, zoals de EU zelf opmerkt, als een website “een script instelt dat de zichtbaarheid van inhoud blokkeert, behalve een verzoek om cookies te accepteren,” betekent dit “geen geldige toestemming” aangezien de gebruiker “geen echte keuze krijgt voorgelegd” . ‘ Dus: geen koekjes muren meer.

Een voorbeeld van een cookie-toestemmingsbeleid zonder duidelijke manier om u af te melden voor het volgen

Mechanismen voor het goedkeuren van cookies zijn goed bedoeld, maar gedachteloos geïmplementeerd

Een andere grote verandering zorgt ervoor dat sites zelfs de meest elementaire interactie niet interpreteren als toestemming. Sommige websiteproviders interpreteren bijvoorbeeld simpelweg scrollen of vegen op de pagina alsof ze akkoord gaan met hun volg beleid. De EU neemt nota van de belachelijkheid van dit standpunt door te suggereren dat als scrollen toestemming kan vormen, het ook kan worden gebruikt om toestemming in te trekken. En aangezien sites geen onderscheid kunnen maken tussen deze twee intenties, is het zinloos om scrollen of vegen als volmacht te zien.

Deze richtlijnen tonen aan dat de EU op de hoogte is van de problemen met haar beleid inzake de cookie toestemming, maar voor mensen die getroffen zijn door deze mechanismen, waaronder veel individuen die buiten Europa wonen, aangezien sites vaak GDPR-regels internationaal toepassen om tijd te besparen of uit een overvloed aan voorzichtigheid, het zou verkeerd zijn om een ​​snelle oplossing te verwachten.

Om te beginnen zijn dit slechts richtlijnen die bedoeld zijn om het nationale beleid vorm te geven. De EU keurt wetten goed, maar het is aan de lidstaten om ze te handhaven. En onderzoek heeft aangetoond dat sites consequent de huidige wetten voor toestemming voor cookies negeren en dat handhaving op zijn best minimaal is.

Keuzes die eigenlijk geen keuzes zijn

Bovendien zijn er veel meer manieren dan alleen cookie muren om bezoekers te verwarren en te misleiden door op “akkoord” te klikken. Een hele reeks zogenaamde donkere patronen, die verwarrend ontworpen keuzes in de gebruikersinterface, kunnen gebruikers misleiden en dwingen. Dit kan variëren van vooraf aangevinkte vakjes en labyrintische menu’s tot simpelweg nooit uitleggen welke volg cookies in de eerste plaats op uw computer worden geplaatst. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 11 procent van de mechanismen voor toestemming voor cookies

“voldoet aan de minimale vereisten (van) de Europese wetgeving.”

Met deze problemen zal het nog een tijdje duren voordat mechanismen voor cookie toestemming zijn vastgesteld, als dat ooit het geval is. Misschien moest u onderhandelen om dit verhaal te lezen, in dat geval verontschuldigen we ons. Maar laten we hopen dat het afbreken van de koekjes muren een eerste stap is in een betere richting.

Pin It on Pinterest